Glossary | 2 Mers Seas Zeeën

Glossary

You are here
English French Dutch
calculation method - equitable
When calculation methods are used in order to establish simplified cost options, there are 4 main conditions that must be respected: the calculations must be done in advance (i.e., simplified cost options must be defined ex-ante), and they must be fair, equitable and verifiable. Equitable means that the determination of flat rates, standard scales of unit costs or lump sums ensures an equal treatment of beneficiaries, and does not favour some beneficiaries or projects over others. (See also Calculation method - fair and Calculation method - verifiable).
méthode de calcul équitable
"Lorsque des méthodes de calcul sont utilisées pour appliquer des options de coûts simplifiées, 4 conditions importantes doivent être respectées: les calculs doivent être effectués à l'avance (les options de coûts simplifiés doivent être définies ex-ante) et doivent être justes, équitables et vérifiables. « Équitable » signifie que la détermination de taux forfaitaires, de barème standard de coûts unitaires ou de sommes forfaitaires permet un traitement égal des bénéficiaires et ne favorise pas certains bénéficiaires par rapport à d'autres. (Voir également Méthode de calcul – juste et Méthode de calcul – vérifiable).
billijke berekeningsmethode
Bij het gebruik van berekeningsmethoden om vereenvoudigde kostenopties vast te stellen, moet aan vier voorwaarden worden voldaan: de berekeningen moeten vooraf worden uitgevoerd (d.w.z. vereenvoudigde kostenopties moeten van tevoren worden vastgesteld) en ze moeten eerlijk, billijk en verifieerbaar zijn. Billijk wil zeggen dat het bepalen van vaste percentages, standaardschalen van eenheidskosten of forfaitaire bedragen ervoor zorgt dat begunstigden gelijk worden behandeld, dus dat bepaalde begunstigden of projecten niet worden bevoordeeld. (Zie ook Eerlijke berekeningsmethode en Verifieerbare berekeningsmethode)
calculation method - fair
When calculation methods are used in order to establish simplified cost options, there are 4 main conditions that must be respected: the calculations must be done in advance (i.e., simplified cost options must be defined ex-ante), and they must be fair, equitable and verifiable. Fair means that the determination of flat rates, standard scales of unit costs or lump sums is reasonable; i.e., based on reality, not excessive or extreme. (See also Calculation method - equitable and Calculation method - verifiable)
méthode de calcul juste
"Lorsque des méthodes de calcul sont utilisées pour appliquer des options de coûts simplifiées, 4 conditions importantes doivent être respectées: les calculs doivent être effectués à l'avance (les options de coûts simplifiés doivent être définies ex-ante) et doivent être justes, équitables et vérifiables. « Juste » signifie que la détermination de taux forfaitaires, de barèmes standard de coûts unitaires ou de sommes forfaitaires est raisonnable, c'est-à-dire basée sur la réalité, sans excès ni abus. (Voir également Méthode de calcul – équitable et Méthode de calcul – vérifiable)
eerlijke berekeningsmethode
Bij het gebruik van berekeningsmethoden om vereenvoudigde kostenopties vast te stellen, moet aan vier voorwaarden worden voldaan: de berekeningen moeten vooraf worden uitgevoerd (d.w.z. vereenvoudigde kostenopties moeten van tevoren worden vastgesteld) en ze moeten eerlijk, billijk en verifieerbaar zijn. Eerlijk wil zeggen dat het bepalen van vaste percentages, standaardschalen van eenheidskosten of forfaitaire bedragen redelijk is, d.w.z. gebaseerd op de werkelijkheid, niet excessief of extreem. (Zie ook Billijke berekeningsmethode en Verifieerbare berekeningsmethode)
calculation method - verifiable
When calculation methods are used in order to establish simplified cost options, there are 4 main conditions that must be respected: the calculations must be done in advance (i.e., simplified cost options must be defined ex-ante), and they must be fair, equitable and verifiable. Verifiable means that the determination of flat rates, standard scales of unit costs or lump sums is based on documentary evidence, which can be verified. (See also Calculation method - equitable and Calculation method - fair)
méthode de calcul vérifiable
"Lorsque des méthodes de calcul sont utilisées pour appliquer des options de coûts simplifiées, 4 conditions importantes doivent être respectées: les calculs doivent être effectués à l'avance (les options de coûts simplifiés doivent être définies ex-ante) et doivent être justes, équitables et vérifiables. « Vérifiable » signifie que la détermination de taux forfaitaires, de barème standard de coûts unitaires ou de sommes forfaitaires repose sur des preuves documentaires qui peuvent être vérifiées. (Voir également Méthode de calcul – équitable et Méthode de calcul – juste)
verifieerbare berekeningsmethode
Bij het gebruik van berekeningsmethoden om vereenvoudigde kostenopties vast te stellen, moet aan vier voorwaarden worden voldaan: de berekeningen moeten vooraf worden uitgevoerd (d.w.z. vereenvoudigde kostenopties moeten van tevoren worden vastgesteld) en ze moeten eerlijk, billijk en verifieerbaar zijn. Verifieerbaar wil zeggen dat het bepalen van vaste percentages, standaardschalen van eenheidskosten of forfaitaire bedragen is gebaseerd op schriftelijk bewijsmateriaal, dat geverifieerd kan worden. (Zie ook Billijke berekeningsmethode en Eerlijke berekeningsmethode)
Circular economy
A circular economy seeks to rebuild capital, whether this is financial, manufactured, human, social or natural. This ensures enhanced flows of goods and services.The concept of a ‘circular economy’ refers to an economic and industrial system that is based on the reusability of products and raw materials, and the restorative capacity of natural resources. It also attempts to minimize value destruction in the overall system and to maximize value creation in each link in the system.
Économie circulaire
"Une économie circulaire s'efforce de rebâtir un capital, qu'il soit financier, industriel, humain, social ou naturel. Elle permet d'améliorer les flux de biens et de services. Le concept d'« économie circulaire » désigne un système économique et industriel basé sur la réutilisation des produits et des matières premières et sur les capacités de réparation des ressources naturelles. Il vise également à minimiser la destruction de valeur dans l'ensemble du système et à optimiser la création de valeur dans chaque maillon de la chaîne.
Circulaire economie
"In een circulaire economie wordt gestreefd naar het behoud van (financieel, geproduceerd, menselijk, sociaal of natuurlijk) kapitaal. Dit zorgt voor betere goederen- en dienstenstromen. Onder het begrip ‘circulaire economie’ verstaan we een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft.
Clusters
Groupings of independent undertakings — start-ups, small, medium and large undertakings as well as research organisations — operating in a particular sector and region and designed to stimulate activity by promoting intensive interactions, sharing of facilities and exchange of knowledge and expertise and by contributing effectively to technology transfer, networking and information dissemination among the undertakings in the cluster. In more general terms, clusters can be defined as a group of firms, related economic actors, and institutions that are located near each other and have reached a sufficient scale to develop specialised expertise, services, resources, suppliers and skills.
Clusters
"Groupements d'entreprises indépendantes (start-ups, entreprises petites, moyennes ou grandes et organismes de recherche) actifs dans un secteur et une région donnés et destinés à stimuler l'activité en encourageant les interactions intensives et le partage des équipements, l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant efficacement au transfert de technologie, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information entre les entreprises qui constituent le cluster De façon plus générale, un cluster peut être défini comme un groupe d'entreprises, d'acteurs économiques apparentés et d'institutions situés dans un périmètre proche et ayant atteint une échelle suffisante pour développer une expertise, des services, des ressources, des fournisseurs et des compétences spécialisés.
Clusters
"Groepen zelfstandige ondernemingen – starters, kleine, middelgrote, grote bedrijven en onderzoeksorganisaties – die in een bepaalde sector en regio opereren en erop gericht zijn om de bedrijvigheid te stimuleren door intensieve interactie te bevorderen, faciliteiten te delen en kennis en kunde uit te wisselen, en door doeltreffend bij te dragen tot technologieoverdracht, netwerken en informatieverspreiding tussen de ondernemingen in de cluster. In meer algemene zin kan een cluster worden gedefinieerd als een groep van bedrijven, gerelateerde economische actoren en instellingen die in elkaars buurt zijn gevestigd en een voldoende schaal hebben bereikt om gespecialiseerde expertise, diensten, hulpbronnen, leveranciers en vaardigheden te ontwikkelen.
co-financing
See Programme co-financing.
cofinancement
Voir également « Cofinancement du Programme ».
cofinanciering
Zie Cofinanciering door het programma.
contribution
Counterpart to programme co-financing secured by the partners (paid by the partners from their own resources or paid to the partners from external sources). Depending on the source of contribution (partner’s own resources, external sources) and their legal status, the contribution can be public and/or private. The contribution can be also considered in-kind or cash. (See also Private contribution, Public contribution, In-kind contribution)
contrepartie financière
Contrepartie au cofinancement du Programme apportée par les partenaires (payée par les partenaires à partir de leurs ressources propres ou versées aux partenaires par des sources externes). Selon les sources de contribution (ressources propres du partenaire, sources externes) et leur statut juridique, la contribution peut être publique et/ou privée. La contribution peut également être considérée comme une contribution en nature ou en espèces. (Voir également « Contribution privée », « Contribution publique », « Contribution en nature »)
bijdrage
Tegenhanger van cofinanciering door het programma; wordt door de partners zelf ingebracht (betaald uit eigen middelen of verkregen uit externe bronnen). Afhankelijk van de bron van de bijdrage (eigen middelen, externe middelen) en de rechtsvorm kan er sprake zijn van een publieke en/of private bijdrage. De bijdrage kan in natura of in contanten zijn. (Zie ook Private bijdrage, Publieke bijdrage, Bijdrage in natura)
control
Control means any measure taken to provide reasonable assurance regarding the effectiveness, efficiency and economy of operations, the reliability of reporting, the safeguarding of assets and information, the prevention, detection and correction of fraud and irregularities and their follow-up, and the adequate management of the risks relating to the legality and regularity of the underlying transactions, taking into account the multiannual character of programmes as well as the nature of the payments concerned. Controls may involve various checks. (See also Check)
contrôle
« Contrôle » désigne toute mesure prise pour fournir une assurance raisonnable concernant l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations, la fiabilité des déclarations, la préservation des actifs et des informations, la prévention, la détection et la correction des fraudes et irrégularités et leur suivi, ainsi que la gestion appropriée des risques affectant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère multiannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent comporter plusieurs formes de vérification. (Voir également « Vérification »)
controle
Iedere maatregel die wordt genomen om een redelijke garantie te geven ten aanzien van de doeltreffendheid, doelmatigheid en zuinigheid van projecten, de betrouwbaarheid van de rapportage, de bescherming van activa en informatie, de preventie, opsporing en correctie van fraude en onregelmatigheden en de opvolging daarvan, en de voldoende beheersing van de risico’s in verband met de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende transacties, rekening houdend met het meerjarige karakter van programma’s en de aard van de betreffende betalingen. Een controle kan meerdere checks omvatten. (Zie ook Check)
control certificate
Certificate to certify that a controller fulfilled the requirements of its Member State.
certificat de contrôle
Certificat attestant qu'un contrôleur satisfait aux exigences de son État Membre.
verificatiecertificaat
Verklaring die aangeeft dat een controleur aan de eisen van de betreffende lidstaat heeft voldaan.
control checklist
A detailed checklist used by controllers to structure and document their control work for a given reporting period, project and partner.
liste de contrôle
Check-list détaillée utilisée par les contrôleurs pour structurer et documenter leur travail de contrôle pour une période de déclaration, un projet ou un partenaire donnés.
contrôle-checklist
Gedetailleerde checklist die controleurs gebruiken om hun controlewerkzaamheden voor een bepaalde verslagperiode, bepaald project en bepaalde partner te structureren en te documenteren.
control report

A report that summarises first level controls, findings and remarks, undertaken for a given reporting period. It also summarises results of the control.

rapport de contrôle
Rapport résumant les Contrôles de Premier Niveau, ainsi que leurs conclusions et commentaires, pour une période de déclaration donnée. Il résume également les résultats du contrôle.
verificatierapport
Verslag waarin de eerstelijnscontroles, bevindingen en opmerkingen voor een bepaalde verslagperiode worden samengevat. Geeft ook een overzicht van de resultaten van de controle.
cooperation criteria
The four joint criteria used to measure to what extent projects cooperate. Project partners shall cooperate in the development and implementation of projects. In addition, they shall cooperate in the staffing or the financing of projects, or in both.
critères de coopération
Les quatre critères communs utilisés pour mesurer le degré de coopération des projets. Les partenaires de projet doivent collaborer à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets. Ils doivent également coopérer au niveau de la mise à disposition des personnels ou du financement des projets, voire des deux.
samenwerkingscriteria
De vier criteria om te meten in hoeverre projecten samenwerken. Projectpartners moeten samenwerken bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten. Daarnaast moeten ze samenwerken bij de personeelsvoorziening of de financiering van projecten, of beide.
cross-border cooperation
The collaboration across borders. The main aim is to reduce the negative effects of borders as administrative, legal and physical barriers, tackle common problems, and exploit untapped potential. Through joint management of programmes and projects, mutual trust and understanding are strengthened, and the cooperation process is enhanced.
coopération transfrontalière
Une collaboration à travers les frontières. L'objectif principal est de réduire les effets négatifs des frontières en tant qu'entraves administratives, juridiques et physiques, de s'attaquer aux problèmes communs et de libérer le potentiel inexploité. Grâce à la gestion conjointe de programmes et des projets, la confiance et la compréhension réciproques sont améliorées et la coopération renforcée.
grensoverschrijdende samenwerking
Samenwerking over grenzen heen. Vooral bedoeld om de negatieve effecten van grenzen in de zin van administratieve, juridische en fysieke barrières te verminderen, gemeenschappelijke problemen aan te pakken en onbenut potentieel aan te boren. Door een gezamenlijk beheer van programma's en projecten wordt het wederzijds vertrouwen en begrip versterkt en het samenwerkingsproces bevorderd.
Glossary