Glossary | 2 Mers Seas Zeeën

Glossary

You are here
English French Dutch
sampling
Verification of less than 100% of items in a given budget line based on a methodology defined in advance and professional judgement of a controller.
echantillonnage
Vérification de moins de 100 % des postes d'une ligne budgétaire donnée selon une méthodologie préalablement définie, laissée au jugement professionnel d'un contrôleur.
steekproeven nemen
Controle van minder dan 100% van alle posten in een bepaalde begrotingslijn, uitgaande van een vooraf bepaalde methodologie en het professionele beoordelingsvermogen van een controleur.
simplified cost options
Contrary to real costs, simplified cost options modify the concept of expenditure paid by project partners. They involve approximations of costs, and are calculated according to a pre-defined method (e.g., established by the programme on the basis of a fair, equitable and verifiable calculation, or defined by the Fund specific regulations) based on outputs, results, or some other costs. The application of simplified cost options signifies a departure from the approach of tracing every euro of co-financed expenditure to individual supporting documents. (See also Flat rate, Lump sum, Standard scale of unit costs).
options de coûts simplifiés
Contrairement aux frais réels, les options de coûts simplifiées modifient la notion de dépenses payées par les partenaires de projet. Elles comprennent des approximations de coûts et sont calculées selon une méthode prédéfinie (ex. : méthode établie par le Programme sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable, ou par des règlements spécifiques du Fonds). L'application des options de coûts simplifiés implique de renoncer à l'approche consistant à retracer chaque euro de dépenses cofinancées grâce à des documents justificatifs individuels. (Voir également « Taux forfaitaire », « Somme forfaitaire », « Barème standard de coûts unitaires »).
vereenvoudigde kostenopties
Bij vereenvoudigde kostenopties (in tegenstelling tot werkelijke kosten) is sprake van een aanpassing van het concept van door projectpartners gemaakte kosten. Het gaat hier namelijk om een benadering van de kosten. Deze wordt berekend volgens een vooraf bepaalde methode (bijv. vastgesteld door het programma op basis van een eerlijke, billijke en verifieerbare berekening, of vastgelegd in de fondsspecifieke verordeningen) op basis van outputs, resultaten, of bepaalde andere kosten. De toepassing van vereenvoudigde kostenopties betekent dat wordt afgeweken van het principe dat iedere gecofinancierde euro terug te vinden moet zijn in afzonderlijke ondersteunende documenten. (Zie ook Forfaitair percentage, Forfaitair bedrag, Standaardschaal van eenheidskosten)
Smart specialisation
Specialisation is a driving force that enables the exploitation of economies of scale and differentiation for the creation of economic value. Smart specialisation is a policy framework combining industrial, innovation as well as educational policies (including their design, implementation, and evaluation) in order to promote new growth opportunities based on innovation and knowledge. The smart specialisation approach thus aims to support innovation-based economic growth strategies at different levels of government and policymaking
Spécialisation intelligente
La spécialisation est un moteur important qui permet de réaliser des économies d'échelle et de se démarquer pour créer de la valeur ajoutée. La spécialisation intelligente est une approche stratégique associant des politiques industrielles, d'innovation et d'éducation (notamment leur conception, leur mise en œuvre et leur évaluation) dans le but de créer de nouvelles opportunités de croissance basées sur l'innovation et le savoir. La démarche de spécialisation intelligente vise donc à soutenir des stratégies de croissance reposant sur l'innovation à tous les niveaux du gouvernement et des politiques publiques.
Slimme specialisatie
Specialisatie is een kracht die het mogelijk maakt om schaalvoordelen en differentiatie in te zetten voor economische waardecreatie. Slimme specialisatie is een beleidskader dat industrie-, innovatie- en onderwijsbeleid (inclusief hun ontwerp, implementatie en evaluatie) combineert om op basis van innovatie en kennis nieuwe groeikansen te bevorderen. Slimme specialisatie is dus bedoeld om economische groeistrategieën gebaseerd op innovatie te ondersteunen op diverse overheids- en beleidsniveaus.
Social innovation

– Defined as the development and implementation of new ideas (products, services and models) to meet social needs and create new social relationships or collaborations.

– Aimed at improving human well-being - good for society but also enhance individuals’ capacity to act.

– Rely on the inventiveness of citizens, civil society organisations, local communities, businesses and public servants and services

– Opportunity both for the public sector and for the markets, so that the products and services better satisfy individual but also collective aspirations.

Innovation sociale

– Définie comme la conception et la mise en œuvre de nouvelles idées (produits, services et modèles) pour répondre aux besoins sociaux et créer de nouvelles relations ou collaborations sociales.

– Vise à améliorer le bien-être des populations (impact positif sur la société et amélioration de la capacité d'action des individus).

– S'appuie sur la créativité des citoyens, des organisations de la société civile et des communautés locales, entreprises, fonctionnaires et services locaux

– Profite à la fois au secteur public et aux marchés, pour que les produits et services répondent aux aspirations individuelles et collectives.

Sociale innovatie

– Gedefinieerd als de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën (producten, diensten en modellen) om in sociale behoeften te voorzien en nieuwe sociale relaties of samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.

– Gericht op verbetering van het menselijk welzijn – goed voor de samenleving maar ook voor het vermogen van individuen om te handelen.

– Gaat uit van de inventiviteit van burgers, maatschappelijke organisaties, lokale gemeenschappen, bedrijven, ambtenaren en overheidsdiensten.

– Een kans voor zowel de publieke sector als de markt, zodat de producten en diensten beter aansluiten bij individuele én collectieve wensen.

Societal challenges

Challenges facing our society, such as climate change, energy and resource efficiency, health and demographic change. Horizon 2020 reflects the policy priorities of the Europe 2020 strategy and addresses major concerns shared by citizens in Europe and elsewhere.

The following challenges will be addressed through Horizon 2020 funding :

• Health, demographic change and wellbeing;

• Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bio-economy;

• Secure, clean and efficient energy;

• Smart, green and integrated transport;

• Inclusive, innovative and secure societies;

• Climate action, resource efficiency and raw materials.

Défis de société

Les défis que notre société doit relever, tels que le changement climatique, l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle des ressources, la santé et les changements démographiques. Horizon 2020 reflète les priorités politiques de la stratégie Europe 2020 et répond aux préoccupations communes des citoyens de l'Europe et d'ailleurs.

Les financements d'Horizon 2020 permettront de relever les défis suivants :

• la santé, les changements démographiques et le bien-être ; • la sécurité alimentaire, l'agriculture durable, la recherche marine et maritime et la bioéconomie ;

• des énergies sûres, propres et efficaces ;

• des transports intelligents, écologiques et intégrés ;

• des sociétés fondées sur l'intégration, l'innovation et la sécurité ;

• les actions pour le climat, l'utilisation efficace des ressources et les matières premières.

NB. Cette définition est plus large que le champ des enjeux de société qui sera abordée dans le futur programme des 2 mers

Maatschappelijke uitdagingen

Uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, zoals klimaatverandering, efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen, gezondheid en demografische verandering. Horizon 2020 gaat in op de beleidsprioriteiten van de Europa 2020-strategie en de grote vraagstukken waar burgers in en buiten Europa mee te maken hebben.

De Horizon 2020-financiering richt zich op de volgende uitdagingen:

• gezondheidszorg, demografische verandering en welzijn;

• voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek, en de bio-economie;

• veilige, schone en efficiënte energie;

• slim, groen en geïntegreerd vervoer;

• Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen;

• klimaatactie, een efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen.

N.B.: Deze definitie is ruimer dan de maatschappelijke uitdagingen waarop het nieuwe 2 Zeeën-programma zich zal richten.

stakeholder
Anyone, internal or external to an organisation, who has an interest in a project or will be affected by its outputs and results.
partie prenante
Toute personne interne ou extérieure à l'organisation qui s'intéresse à un projet ou sera affectée par ses réalisations et résultats.
stakeholder
Iedereen binnen of buiten een organisatie die belang heeft bij een project of baat zal hebben bij de outputs en resultaten ervan.
standard scale of unit costs
One of the simplified cost options. A standard scale of unit costs comprises of pre-established standard prices that apply to pre-defined quantities related to an activity. The eligible expenditure is calculated by multiplying the standard cost by the units achieved (quantified activities, input, etc.). In general, standard scales of unit costs are process-based, aiming at covering through the best approximation the real costs of delivering a project. Standard scales of unit costs are established based on fair, equitable and verifiable calculation methods.
barème standard de coûts unitaires
L'une des options de coûts simplifiés. Un barème standard de coûts unitaires comprend une liste préétablie des prix habituellement pratiqués pour les quantités prédéfinies liées à une activité. Les dépenses éligibles sont calculées en multipliant le coût standard par les unités réalisées (activités quantifiées, services fournis, etc.). En général, les barèmes standard de coûts unitaires sont basés sur des processus et visent à obtenir la meilleure approximation possible des coûts réels de l'exécution d'un projet. Les barèmes standard de coûts unitaires sont établis sur la base de méthodes de calcul justes, équitables et vérifiables.
standaardschaal van eenheidskosten
Een van de vereenvoudigde kostenopties. Een standaardschaal van eenheidskosten bestaat uit vooraf bepaalde standaardprijzen die gelden voor vooraf bepaalde hoeveelheden in verband met een activiteit. De subsidiabele uitgaven worden berekend door de standaardkosten te vermenigvuldigen met het aantal gerealiseerde eenheden (gekwantificeerde activiteiten, input, enz.). Gewoonlijk zijn standaardschalen van eenheidskosten procesgebonden, en bedoeld om de werkelijke kosten van een project zo goed mogelijk te benaderen. Standaardschalen van eenheidskosten worden vastgesteld aan de hand van eerlijke, billijke en verifieerbare berekeningsmethoden.
state aid
State aid means action by a (national, regional or local) public authority, using public resources, to favour certain undertakings or the production of certain goods. A business that benefits from such aid thus enjoys an advantage over its competitors. Control of state aids thus reflects the need to maintain free and fair competition within the European Union. Aid which is granted selectively by Member States or through state resources and which may affect trade between Member States or distort competition is therefore prohibited (Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union - TFEU). State aid may nonetheless be permitted if justified by objectives of general economic interest (SGEI), if it falls within the General Block Exemption (e.g. Article 20 - Cooperation costs of SMEs in ETC), if it falls within de minims or if it has been notified to and approved by DG Competition.
aide d'état
Une aide d'État désigne l'intervention d'une autorité publique (nationale, régionale ou locale), par le biais de ressources publiques, pour soutenir certaines entreprises ou la production de certains biens. Une entreprise qui bénéficie d'une telle aide se trouve ainsi avantagée par rapport à ses concurrents. Le contrôle des aides d'État répond donc à la nécessité de maintenir une concurrence libre et loyale au sein de l'Union européenne. Les aides accordées de manière sélective par les États membres ou au moyen de ressources d'État et qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence sont donc interdites (Article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne — TFUE). L'aide d'État peut néanmoins être autorisée si elle est justifiée par des objectifs d'intérêt économique général (SIEG), si elle relève du Règlement Général d'Exemption par Catégorie (ex. : Article 20 – Coûts de la coopération des PME dans la CTE), si elle relève de la règle « de minimis » ou si elle a été notifiée à la DG de la Concurrence et approuvée par celle-ci.
Staatssteun
Maatregel van een (nationale, regionale of lokale) overheid waarbij staatsmiddelen worden gebruikt om bepaalde ondernemingen of de productie van bepaalde goederen te ondersteunen. Een bedrijf dat dergelijke steun krijgt, wordt dus bevoordeeld ten opzichte van concurrenten. Er wordt dan ook gecontroleerd op staatssteun om te zorgen dat er sprake blijft van vrije en eerlijke mededinging in de Europese Unie. Steun die door lidstaten selectief wordt toegekend of met staatsmiddelen wordt bekostigd en die de handel tussen de lidstaten kan beïnvloeden of de mededinging kan vervalsen, is daarom verboden (artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU). Staatssteun kan evenwel toegestaan zijn als deze wordt gerechtvaardigd door doelstellingen van algemeen economisch belang (DAEB), als deze onder de algemene groepsvrijstelling valt (bijv. artikel 20, Samenwerkingskosten van kmo’s bij ETS), onder de de-minimis-drempel valt, of is aangemeld bij en goedgekeurd door DG Competition.
Subsidy contract
Grant agreement between the contracting authority (managing authority) and the lead partner.
Contrat de subvention
Convention de subvention entre l'autorité contractante (Autorité de gestion) et le Partenaire Chef de file.
Subsidiecontract
Subsidieovereenkomst tussen de aanbestedende dienst (managementautoriteit) en de lead partner.
sustainable development
Increase in economic activity which respects the environment and uses natural resources harmoniously so that future generations' capacity to meet their own needs is not compromised.
développement durable
Augmentation d'une activité économique respectueuse de l'environnement et utilisant judicieusement les ressources naturelles pour ne pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.
duurzame ontwikkeling
Toename van economische activiteit waarbij het milieu wordt gerespecteerd en natuurlijke hulpbronnen harmonisch worden gebruikt, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien.
Glossary