Glossaire | 2 Mers Seas Zeeën

Glossaire

Vous êtes ici
Anglais Français Néerlandais
target
A quantified objective expressed as a value to be reached by an indicator, usually within a given timeframe.
valeur cible
Objectif quantifié exprimé sous forme de valeur à atteindre par un indicateur, généralement dans un délai prédéfini.
streefwaarde
Gekwantificeerde doelstelling, uitgedrukt als een waarde die door een indicator moet worden gehaald, gewoonlijk binnen een bepaalde termijn.
equivalent probative value
Invoices and other documents equivalent to invoices used as supporting evidence for expenditure incurred by project partners. Accounting documents of equivalent probative value must be provided by project partners in the case of expenditure for which there is no invoice available. For standard scales of unit costs, lump sums, flat rates, and for contributions in-kind, no proof of expenditure must be provided.
valeur probante équivalente
Factures et autres documents de valeur équivalente utilisés comme justificatifs des dépenses engagées par les partenaires de projet. Des documents comptables de valeur probante équivalente doivent être fournis par les partenaires en cas de dépenses pour lesquelles aucune facture n'est disponible. Pour les taux forfaitaires, le barème standard de coûts unitaires, les sommes forfaitaires et les contributions en nature, aucune preuve de dépenses n'est requise.
Met gelijkwaardige bewijskracht
Facturen en vergelijkbare documenten die worden gebruikt als ondersteunend bewijsmateriaal voor uitgaven van projectpartners. Bij uitgaven waarvoor geen factuur beschikbaar is, moeten partners boekhoudkundige documenten met gelijkwaardige bewijskracht voorleggen. Voor standaardschalen van eenheidskosten, forfaitaire bedragen, vaste percentages en bijdragen in natura hoeven geen bewijsstukken van uitgaven te worden voorgelegd.
Glossaire