Glossary | 2 Mers Seas Zeeën

Woordenlijst

U bent hier
Engels Frans Nederlands
lump sum
One of the simplified cost options. A lump sum is a total allocation of the grant (calculated ex-ante), paid to the project upon completion of pre-defined terms of agreement on activities and/or outputs. Lump sums involve approximations of costs established based on fair, equitable and verifiable calculation methods.
montant forfaitaire

L'une des options de coûts simplifiés. Une somme forfaitaire est une attribution totale de la subvention (calculée ex-ante) qui est versée à un projet remplissant toutes les conditions prédéfinies dans son contrat en matière d'activités et/ou de réalisations. Les sommes forfaitaires comprennent des approximations de coûts et sont établies sur la base de méthodes de calcul justes, équitables et vérifiables.

forfaitair bedrag
Een van de vereenvoudigde kostenopties. Een forfaitair bedrag is een (vooraf berekend) subsidiebedrag dat aan het project wordt betaald nadat aan vooraf gemaakte afspraken over activiteiten en/of outputs is voldaan. Bij forfaitaire bedragen gaat het om een benadering van de kosten, vastgesteld aan de hand van eerlijke, billijke en verifieerbare berekeningsmethoden.
flat rate
One of the simplified cost options. Specific categories of eligible costs which are clearly identified in advance are calculated by applying a percentage fixed ex-ante to one or several other categories of eligible costs. Flat rates involve approximations of costs and are defined based on fair, equitable and verifiable calculation methods, or they are established by the Fund specific regulations.
taux forfaitaire
L'une des options de coûts simplifiés. Catégories spécifiques de coûts éligibles clairement identifiés à l'avance et calculés ex-ante en appliquant un pourcentage fixe à une ou plusieurs autres catégories de coûts éligibles. Les taux forfaitaires comprennent des approximations de coûts et sont établis sur la base de méthodes de calcul justes, équitables et vérifiables, ou fixés par des règlements spécifiques du Fonds.
forfaitair percentage

Een van de vereenvoudigde kostenopties. Bepaalde subsidiabele kostensoorten die vooraf duidelijk zijn vastgesteld, worden berekend door een vooraf bepaald vast percentage toe te passen op een of meerdere subsidiabele kostensoorten. Bij vaste percentages gaat het om een benadering van de kosten. Ze zijn vastgesteld aan de hand van eerlijke, billijke en verifieerbare berekeningsmethoden, of zijn vastgelegd in de fondsspecifieke verordeningen.

Glossary