Aanpassing aan klimaatverandering | 2 Mers Seas Zeeën

Aanpassing aan klimaatverandering

Het verbeteren van het ecosysteemgebaseerde vermogen tot aanpassing aan de klimaatverandering en de effecten daarvan is bij uitstek van belang in het 2 Zeeëngebied, dat – tegen de achtergrond van mogelijk toenemende kwetsbaarheid en bezuinigingen op overheidsuitgaven – extra gevoelig is voor de risico’s en gevolgen van klimaatverandering. Tot de begunstigden behoren lokale en regionale overheden, milieu-instanties, hulpdiensten en kustwachten, universiteiten, onderzoekscentra en lokale gemeenschappen. Speciale aandacht zal uitgaan naar de sectoren die het meest kwetsbaar zijn en sectoren die waarschijnlijk extra zwaar getroffen worden.

 

Specifieke Doelstelling 2.1   |   Specifieke Doelstelling 4.1

Bloc 1

Verwachte resultaten

Het programma zal hieraan bijdragen door:

 • mensen bewuster te maken van de mogelijke gevolgen van klimaat-verandering;
 • stakeholders in het gebied in staat te stellen om een gezamenlijke benadering te ontwikkelen die wordt geïntegreerd in de ruimtelijke ordening (met name van kustgebieden en inclusief mariene ruimtelijke ordening), in (innovatieve) oplossingen voor ecologische en economische weerbaarheid en in geïntegreerd kustzonebeheer (GKZB);
 • de samenhang van en de afstemming tussen aanpassingsstrategieën en maatregelen enerzijds en de mechanismen voor grensoverschrijdende uitwisseling van informatie en gegevens over de verwachte effecten van klimaatverandering anderzijds te verbeteren.

De belangrijkste verwachte effecten van klimaatverandering ten aanzien waarvan deze Specifieke Doelstelling het aanpassingsvermogen van het gebied wil ontwikkelen, zijn:

 • zeespiegelstijging
 • overstromingen (zowel in kustgebieden als in het binnenland)
 • versnelde kusterosie
 • verzuring van het zeewater
 • stijgende watertemperaturen
 • steeds meer gevallen van zware regenval en ernstige droogte

 

Zwin - België © Natura People
Bloc 2
3.1 - Adaptation to Climate Change

Voorbeelden van te ondersteunen maatregelen

 • Formuleren van gemeenschappelijke strategieën, protocollen en actieplannen voor het optimaliseren van GKZB-maatregelen in het zeebekken, aanvullend op die van nationale overheden en in lijn met het geïntegreerde maritieme beleid en de implementatie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (afgestemd op Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning in Europa)
 • Opzetten van gemeenschappelijke bewustwordingscampagnes gericht op het scheppen van de voorwaarden en steun voor lokale gemeenschappen om zelf voorbereidings- en adaptatiemaatregelen te treffen
 • Opzetten van gezamenlijke maatregelen (bijv. tools voor infrastructuurplanning), geïntegreerde tools en technische oplossingen (bijv. bodembeheer, kustverdedigingswerken of -concepten (bijv. ‘managed realignment’)) ter bescherming van bebouwde gebieden (bijv. stedelijke gebieden) en kustgebieden tegen erosie/overstromingen door het bevorderen en uitvoeren van natuur- en ecosysteemgebaseerde oplossingen
 • Opzetten van gezamenlijke maatregelen (bijv. beschermingsprogramma’s, monitoringtools) die biodiversiteitsverlies en klimaatverandering op geïntegreerde wijze aanpakken, zodat bijkomende voordelen optimaal kunnen worden benut en er geen ecosysteem-feedbackmechanismen ontstaan die de opwarming van de aarde zouden kunnen versnellen
Bloc 4
Markermeerdijk bij Wijdenes - Nederland © Mark Eker
 • Opzetten van een beter gecoördineerde gezamenlijke rampenplanning en voorbereiding op overstromingen (waterbeheer, overstromingsrisicotechnieken, bewustwording t.a.v. overstromingen)
 • Opzetten van systemen voor systematische gegevensuitwisseling en grensoverschrijdend gecoördineerde monitoring, bijv. m.b.t. de gevolgen van klimaatverandering voor ecosystemen en biodiversiteit, transformatie van de kustlijn, enz.
 • Voorbereiden van investeringen in maatregelen om de effecten van klimaatverandering (bijv. potentiële overstromingsrisico’s) te voorkomen, door middel van gezamenlijke maatregelen zoals het uitwerken van oplossingen of kosten-batenanalyses, met name door het bevorderen en uitvoeren van natuurgebaseerde oplossingen
 • Investeren in kleinschalige technische oplossingen, zoals kustverdedigingswerken of -concepten (bijv. ‘managed realignment’) en bescherming tegen overstromingen, met name door het bevorderen en uitvoeren van natuurgebaseerde oplossingen

Deze lijst is niet uitputtend.