Randvoorwaarden voor innovatie | 2 Mers Seas Zeeën

Randvoorwaarden voor innovatie

Met deze Specifieke Doelstelling beoogt het Programma een verbetering van de randvoorwaarden voor de totstandkoming van innovatie met betrekking tot slimme specialisatie. Het Programma wenst het vermogen van 2 Zeeënstakeholders met betrekking tot technologieoverdracht en de ontwikkeling van clusters te verhogen. Het mikt ook op het versterken van innovatieve bedrijven om zich in buitenlandse activiteiten te kunnen engageren. Betere randvoorwaarden moeten ten goede komen aan belangrijke stakeholders in de innovatieketen in het 2 Zeeëngebied die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en totstandkoming van innovatie met betrekking tot slimme specialisatie.

 

 

Terug naar de lijst   |   Specifieke Doelstelling 1.2 

Bloc 1

Verwachte resultaten

Verbetering van de randvoorwaarden voor de totstandkoming van innovatie is noodzakelijk met het oog op de volgende uitdagingen: toenemende wereldwijde concurrentie, bezuinigingen bij de overheid en het risico van braindrain.

Het programma zal bijdragen tot betere randvoorwaarden voor de totstandkoming van innovatie door:

  • het stimuleren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen volgens het ‘quadruple helix’-paradigma;
  • het introduceren en invoeren van gezamenlijke benaderingen, samenwerkingsregelingen, gezamenlijke structuren en beleidsinstrumenten ter ondersteuning van het innovatievermogen.

Een belangrijk punt om in je projectaanvraag aan te halen is de bijdrage aan het versterken van de ontwikkeling en/of uitvoering van slimme-specialisatiestrategieën.

SO 1.1 Framework Conditions for Innovation
Bloc 2
1.1 - Framework Conditions for Innovation

Voorbeelden van te ondersteunen maatregelen

  • Formuleren van gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategieën en gezamenlijke beleidsplannen ter verbetering van het innovatievermogen van stakeholders
  • Opzetten van nieuwe grensoverschrijdende netwerken en platforms die zorgen voor de bundeling van clusters (bevordering van onderlinge clustering) of groepen van kenniscentra, hoger-onderwijsinstellingen, MKB/KMO en maatschappelijke organisaties (quadruple helix), met name rond maritieme kwesties
  • Opzetten van gezamenlijke instrumenten/diensten om de randvoorwaarden voor alle vormen van innovatie op grensoverschrijdend niveau te verbeteren
  • Opzetten van gezamenlijke financieringsregelingen, gezamenlijke crowdfunding e.d. ter bevordering van alle vormen van innovatie binnen het gebied
  • Opzetten van pilotprojecten die de mogelijkheden van diverse voorzieningen aan elkaar koppelen via netwerken tussen partners van de quadruple helix
  • Ontwikkelen van ondersteuningsmaatregelen voor MKB/KMO om mee te doen aan innovatie, hetgeen moet leiden tot meer activiteiten op internationale markten

Deze lijst is niet uitputtend.