Staatssteun | 2 Mers Seas Zeeën

Staatssteun

U bent hier

Steunmaatregelen door de Staten kunnen enerzijds de mededinging verstoren, maar kunnen anderzijds ook wenselijk zijn om algemene economische ontwikkeling te bevorderen. Daarom is het noodzakelijk om de Europese regelgeving alsook de programmaregels hierover strikt te volgen.

Bloc 1

Wat is staatssteun?

In artikel 107 (ex artikel 87) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie definieert de Europese Unie staatssteun zeer ruim als elke maatregel houdende de overdracht van staatsmiddelen welke de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen vervalst (of dreigt te vervalsen) voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de Lidstaten ongunstig beïnvloedt.

Bloc 2
company

Wie heeft te maken met staatssteun?

Iedere organisatie die overheidssubsidie ontvangt, heeft in principe met staatssteun te maken. De staatssteunregels gelden echter alleen als een entiteit als onderneming opereert.

Bloc 3

Hoe pak je staatssteun aan?

Tijdens de aanvraagfase dienen alle projectpartners zelf een beoordeling te maken van de aard van de activiteiten die zij in het kader van het project uitvoeren. Zij moeten beoordelen of de activiteiten in het kader van het project als economische activiteiten kunnen worden aangemerkt en of de organisatie dankzij die activiteiten een voordeel verkrijgt dat zij anders niet zou hebben verkregen. Deze eigen beoordeling kan worden uitgevoerd aan de hand van de vragen in het aanvraagformulier. Je vindt er ook de nodige toelichting. Er moeten diverse vragen beantwoord worden, waarvan de eerste twee bepalend zijn voor de conclusie over een eventueel risico op staatssteun bij het project.

 

De documenten hieronder kunnen jou helpen om op deze vragen te antwoorden. Je vindt er onder andere een 2 Zeeën-gids over staatssteun voor aanvragers en een formulier voor de-minimis-steun.

checklist