Efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen | 2 Mers Seas Zeeën

Efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen

Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk meer nieuwe oplossingen voor een hulpbronnenefficiëntere economie worden ingevoerd, moeten de institutionele randvoorwaarden, alsook het aanpassingsvermogen van bedrijfsleven, overheid en andere maatschappelijke stakeholders om nieuwe modellen en benaderingen in te voeren, worden versterkt. Tot de verwachte begunstigden behoren beleidsmakers en economische actoren die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en implementeren van hulpbronnenefficiënte beleidsmaatregelen, strategieën en bedrijfsmodellen.

 

Specifieke Doelstelling 3.1   |   Specifieke Doelstelling 4.2

Bloc 1

Verwachte resultaten

Deze Specifieke Doelstelling sluit aan bij de in het 2 Zeeëngebied vastgestelde behoefte om beleid te ontwikkelen met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie en economische stakeholders te bewegen tot duurzamer gedrag, ter vermindering van het gebruik van de volgende natuurlijke hulpbronnen en materialen:

  • Land en bodem
  • Mineralen en metalen
  • Water
  • Mariene hulpbronnen

Gezien het maritieme karakter van het programmagebied zal deze Specifieke Doelstelling speciale aandacht besteden aan de kansen die samenhangen met de EU-strategie Blauwe groei, die ruimte biedt voor samenwerking tussen maritieme stakeholders tegen de achtergrond van een tekort aan overheidsmiddelen.

SO41_2
Bloc 2
4.1 - Efficient use of resources and materials

Voorbeelden van te ondersteunen maatregelen

  • Formuleren van benaderingen (protocollen, tools) voor groene overheidsopdrachten (Green Public Procurement, GPP) om een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen te bevorderen
  • Formuleren van onderlinge afspraken en gezamenlijke actieprotocollen tussen stakeholders voor duurzamere en hulpbronnenefficiëntere activiteiten
  • Opzetten van samenwerkingsplatforms en -diensten voor de belangrijkste economische stakeholders ter bevordering van een hulpbronnenefficiëntere economie
Bloc 4
SO21_test
  • Invoeren van nieuwe technologische oplossingen die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen beperken en bio-based producten bevorderen
  • Invoeren van groene technologieën voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen door economische stakeholders in de maritieme sector (bijv. havens), bijv. door afvalstromen te verminderen of de recycling van scheepsafval te verbeteren
  • Investeren in de toepassing van hulpbronnenefficiëntere oplossingen, bijv. in het kader van grensoverschrijdende pilots om natuurgebaseerde en groen-technologische oplossingen te implementeren

Deze lijst is niet uitputtend.