Glossary | 2 Mers Seas Zeeën

Woordenlijst

U bent hier
Engels Frans Nederlands
equipment
Equipment is a tool, device, instrument, software, etc. purchased, rented or leased by a partner, necessary to achieve objectives of the project. This includes equipment already in possession by the partner organisation and used to carry out project activities (only pro-rata cost related to the project is eligible).
équipement

Un équipement est un outil, un dispositif, un instrument, un logiciel, etc. acheté ou loué par un partenaire, et nécessaire pour atteindre les objectifs du projet. Il s'agit notamment des équipements déjà en possession de l'organisme partenaire et utilisés pour la mise en œuvre des activités du projet (seuls les coûts au prorata liés au projet sont pris en compte).

uitrusting
Gereedschappen, apparatuur, instrumenten, software, enz. die door een partner worden aangeschaft, gehuurd of geleasd en die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van het project te realiseren. Hieronder valt ook uitrusting die de partnerorganisatie reeds in bezit heeft en die wordt gebruikt voor de uitvoering van projectactiviteiten (waarbij alleen kosten met betrekking tot het project naar rato subsidiabel zijn).
Glossary