Glossary | 2 Mers Seas Zeeën

Woordenlijst

U bent hier
Engels Frans Nederlands
value for money
Term referring to judgement on whether sufficient impact is being achieved for the money spent.
rapport coût/réalisations
Terme désignant le fait de déterminer si l’impact produit est suffisant par rapport à l’argent dépensé.
value for money
Begrip dat aangeeft of er met het bestede geld voldoende effect is bereikt (met andere woorden: of men ‘waar voor zijn geld heeft gekregen’).
simplified cost options
Contrary to real costs, simplified cost options modify the concept of expenditure paid by project partners. They involve approximations of costs, and are calculated according to a pre-defined method (e.g., established by the programme on the basis of a fair, equitable and verifiable calculation, or defined by the Fund specific regulations) based on outputs, results, or some other costs. The application of simplified cost options signifies a departure from the approach of tracing every euro of co-financed expenditure to individual supporting documents. (See also Flat rate, Lump sum, Standard scale of unit costs).
options de coûts simplifiés
Contrairement aux frais réels, les options de coûts simplifiées modifient la notion de dépenses payées par les partenaires de projet. Elles comprennent des approximations de coûts et sont calculées selon une méthode prédéfinie (ex. : méthode établie par le Programme sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable, ou par des règlements spécifiques du Fonds). L'application des options de coûts simplifiés implique de renoncer à l'approche consistant à retracer chaque euro de dépenses cofinancées grâce à des documents justificatifs individuels. (Voir également « Taux forfaitaire », « Somme forfaitaire », « Barème standard de coûts unitaires »).
vereenvoudigde kostenopties
Bij vereenvoudigde kostenopties (in tegenstelling tot werkelijke kosten) is sprake van een aanpassing van het concept van door projectpartners gemaakte kosten. Het gaat hier namelijk om een benadering van de kosten. Deze wordt berekend volgens een vooraf bepaalde methode (bijv. vastgesteld door het programma op basis van een eerlijke, billijke en verifieerbare berekening, of vastgelegd in de fondsspecifieke verordeningen) op basis van outputs, resultaten, of bepaalde andere kosten. De toepassing van vereenvoudigde kostenopties betekent dat wordt afgeweken van het principe dat iedere gecofinancierde euro terug te vinden moet zijn in afzonderlijke ondersteunende documenten. (Zie ook Forfaitair percentage, Forfaitair bedrag, Standaardschaal van eenheidskosten)
control certificate
Certificate to certify that a controller fulfilled the requirements of its Member State.
certificat de contrôle
Certificat attestant qu'un contrôleur satisfait aux exigences de son État Membre.
verificatiecertificaat
Verklaring die aangeeft dat een controleur aan de eisen van de betreffende lidstaat heeft voldaan.
control report

A report that summarises first level controls, findings and remarks, undertaken for a given reporting period. It also summarises results of the control.

rapport de contrôle
Rapport résumant les Contrôles de Premier Niveau, ainsi que leurs conclusions et commentaires, pour une période de déclaration donnée. Il résume également les résultats du contrôle.
verificatierapport
Verslag waarin de eerstelijnscontroles, bevindingen en opmerkingen voor een bepaalde verslagperiode worden samengevat. Geeft ook een overzicht van de resultaten van de controle.
calculation method - verifiable
When calculation methods are used in order to establish simplified cost options, there are 4 main conditions that must be respected: the calculations must be done in advance (i.e., simplified cost options must be defined ex-ante), and they must be fair, equitable and verifiable. Verifiable means that the determination of flat rates, standard scales of unit costs or lump sums is based on documentary evidence, which can be verified. (See also Calculation method - equitable and Calculation method - fair)
méthode de calcul vérifiable
"Lorsque des méthodes de calcul sont utilisées pour appliquer des options de coûts simplifiées, 4 conditions importantes doivent être respectées: les calculs doivent être effectués à l'avance (les options de coûts simplifiés doivent être définies ex-ante) et doivent être justes, équitables et vérifiables. « Vérifiable » signifie que la détermination de taux forfaitaires, de barème standard de coûts unitaires ou de sommes forfaitaires repose sur des preuves documentaires qui peuvent être vérifiées. (Voir également Méthode de calcul – équitable et Méthode de calcul – juste)
verifieerbare berekeningsmethode
Bij het gebruik van berekeningsmethoden om vereenvoudigde kostenopties vast te stellen, moet aan vier voorwaarden worden voldaan: de berekeningen moeten vooraf worden uitgevoerd (d.w.z. vereenvoudigde kostenopties moeten van tevoren worden vastgesteld) en ze moeten eerlijk, billijk en verifieerbaar zijn. Verifieerbaar wil zeggen dat het bepalen van vaste percentages, standaardschalen van eenheidskosten of forfaitaire bedragen is gebaseerd op schriftelijk bewijsmateriaal, dat geverifieerd kan worden. (Zie ook Billijke berekeningsmethode en Eerlijke berekeningsmethode)
project preparation phase
All activities performed by project partners when developing project proposal and preparing the application form.
phase de préparation du projet
Toute activité réalisée par les partenaires de projet durant l'élaboration de la proposition de projet et la préparation du Formulaire de candidature.
voorbereidingsfase
Alle activiteiten van de projectpartners in verband met het uitwerken van het projectvoorstel en het opstellen van het aanvraagformulier.
preparation costs
Costs borne by project partners when carrying out activities directly linked to preparation of the project (e.g., development of the project idea, meetings with project partners/ programme bodies (Contact Points, JS), preparation of the application, etc.).
coûts de préparation
Coûts supportés par les partenaires de projet dans le cadre d'activités directement liées à la préparation du projet (ex. : élaboration de l'idée de projet, réunions avec les partenaires de projet/ les instances du Programme (Points de contact, SC), préparation de la candidature, etc.).
voorbereidingskosten
Kosten die projectpartners maken in verband met activiteiten die direct samenhangen met de voorbereiding van het project (bijv. uitwerking van het projectidee, vergaderingen met projectpartners/programmaorganen (contactpunten, GS), opstellen van de aanvraag, enz.).
amount previously reported

Amount of accumulated eligible expenditure certified by the certifying authority (CA) in previous Progress Reports.

montant précédemment rapporté
Montant des dépenses éligibles cumulées certifiées par l'Autorité de certification (AC) dans les rapports d’avancement précédents.
voorheen gerapporteerd bedrag
Bedrag aan gecumuleerde subsidiabele uitgaven die in eerdere voortgangsrapporten door de certificeringsautoriteit (CA) zijn gecertificeerd.
Glossary